Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Prawo do niego ma rodzina lub samotna osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu lub domu oraz  spełnia inne warunki, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku ponieważ jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość najniższej emerytury wynosi 1200,00 zł (UWAGA: Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń).

Jakich dochodów nie wlicza się:

  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  • dodatków dla sierot zupełnych,
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  • pomocy w zakresie dożywiania,
  • zasiłków pielęgnacyjnych,
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku energetycznego.

2. Powierzchnia mieszkania nie może przekraczać określonej wielkości w przeliczeniu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu. Przedstawia się to następująco:
1) dla jednej osoby – normatywna powierzchnia wynosi 35 m²
2)dla dwóch osób– normatywna powierzchnia wynosi 40 m²
3)dla trzech osób– normatywna powierzchnia wynosi 45 m²
4)dla czterech osób– normatywna powierzchnia wynosi 55 m²
5)dla pięciu osób – normatywna powierzchnia wynosi 65 m²
6)dla sześciu osób– normatywna powierzchnia wynosi 70 m²
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.