Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prochowicach w zakresie projektu systemowego „Wiem więcej- funkcjonuję lepiej”

CEL PROJEKTU

  Aktywizacja społeczna poprzez zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, aktywnego poszukiwania pracy.

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie klientów, mające na celu poprawę sytuacji zawodowej, finansując szkolenie umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji przez osoby, które z różnych przyczyn nie miały dotychczas możliwości ani środków aby we właściwym zakresie tę sytuację zmienić.

 DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób na terenie naszej gminy, wchodzących lub powracających na rynek pracy, zgłaszających gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do lokalnego rynku pracy

INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI:

W ramach kontraktu socjalnego beneficjenci objęci zostali następującymi instrumentami aktywnej integracji:

Aktywizacja edukacyjna

  • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
  • poprzez kursy zawodowe

Aktywizacja zawodowa

  • sfinansowanie doradztwa zawodowego

Aktywizacja społeczna:

  • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności psychospołecznych
  • organizacja i sfinansowanie warsztatów wsparcia dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Korzyści udziału w projekcie:

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Udział  w cyklu szkoleniowym gwarantował uczestnikom zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku.Zdobyta wiedza i kwalifikacje  pozwolą konkurować na rynku pracy .

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

Udział w szkoleniach, doradztwie oraz treningu był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

PRAKTYCZNA FORMA

Cykl szkoleniowy  miał charakter intensywnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez trenerów, praktyków w małej grupie. Uczestnicy zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystywać w pracy zawodowej.

REZULTATY

  • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń po odbyciu treningu umiejętności psychospołecznych poprzez wspólną pracę i zabawę,
  • możliwość uczestnictwa w warsztatach wsparcia dla osób z problemami opiekuńczo wychowawczymi,
  • zdobycie wiedzy z zakresu podstaw obsługi komputera,
  • zdobycie nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych,
  • uczestnictwo w doradztwie zawodowym, zdobycie nowe umiejętności i doświadczenia w poszukiwaniu pracy.

Zdobyta wiedza i wsparcie pomogła uczestnikom projektu w lepszym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, a nabyte umiejętności w lepszym gospodarowaniu budżetem domowym. Lepsze funkcjonowanie w środowisku przyczyni się do wyższej samooceny i wiary we własne siły, a zdobyte umiejętności zwiększą atrakcyjność na rynku pracy.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZONYM SZKOLENIU

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenia o ukończonych szkoleniach