Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Wymagane dokumenty

Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ, który wydał dany dokument, uwierzytelnienia może dokonać również pracownik przyjmujący dokument po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału

Świadczenia rodzinne

 1. kopie + oryginały dowodów osobistych , lub karta pobytu- w przypadku cudzoziemca;
 2. dokument potwierdzający tymczasowe/stałe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu
 3. kopie + oryginały aktów urodzenia dzieci lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
 4. zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)
 5. zaświadczenia od pracodawcy lub z ZUS albo oświadczenia  pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 6. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 7. kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności + oryginał;
 8. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 9. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu współmałżonka
 10. prawomocny wyrok zasądzający alimenty, protokół posiedzenia zawierający treść ugody sądowej, prawomocny wyrok oddalający powództwo alimenty lub zobowiązanie przez sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązanie drugiego z rodziców do alimentów na rzecz dziecka
 11. odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
 12. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów
 13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 14. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
 15. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz PIT adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie
 16. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę , zaświadczenie oraz PIT 11)
 17. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - zaświadczenie
 18. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 19. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, (w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 20. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania  
 21. zaświadczenie ( bursa, internat) albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 22. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawionego przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży
 23. zaświadczenie o wysokości stypendium otrzymanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 24. W przypadku zameldowania w innej gminie, należy dołączyć: zaświadczenie że nie pobiera się świadczeń rodzinnych (na jakie dzieci) lub oświadczenie.
 25. Zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne.
 26. zaświadczenie z ZUS/KRUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego 

UWAGA!
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane

Świadczenie pielęgnacyjne

 1. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania).
 2. Kserokopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki – jeżeli jest pełnoletnia (oryginał do wglądu). 
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):
  - w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami: : konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  - w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, I grupie inwalidzkiej lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu. 
 5. Oświadczenie o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS, KRUS, i innych instytucji, niepobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 6. Do ubezpieczenia społecznego: kserokopie wszystkich świadectw pracy (oryginały do wglądu), decyzje o pobieraniu zasiłków dla bezrobotnych, decyzje o pobieraniu zasiłku stałego przed majem 2004, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie z ZUS o okresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zależności od przebiegu ubezpieczenia), decyzja ZUS o wyliczeniu kapitału początkowego (jeżeli osoba ubiegająca się taki dokument posiada), świadectwo szkolne wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki, dyplom ukończenia szkoły wyższej, książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o odbywaniu służby wojskowej, akty urodzenia wszystkich posiadanych dzieci, lub inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe. 
 7. W celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:
  -  jeżeli ubiega się rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica: akt urodzenia dziecka.
  - jeżeli ubiegają się osoby w relacji dziadkowie – wnuki: akty urodzenia dziadka/, syna/córki, wnuka/wnuczki,
  - jeżeli ubiega się brat lub siostra: akty urodzenia obojga.
 8. Jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest rozwiedziona – prawomocny wyrok o rozwodzie; separowana – prawomocny wyrok orzekający separację; wdową lub wdowcem – akt zgonu współmałżonka.

UWAGA!
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane