Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30


 

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2020

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 

W PROCHOWICACH

z dnia 17 marca 2020 roku


 

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 

w Prochowicach

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm) i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego zarządzam, co następuje:

                                                                   § 1.

W związku z rozprzestrzeniającym się COVID-19 w trosce o dobro pracowników oraz mieszkańców od dnia 17 marca 2020 roku (wtorek) aż do odwołania wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

§ 2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach w dniach od dnia 17 marca 2020 roku (wtorek) aż do odwołania będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00, piątek od 7.00 do 14.00, a praca będzie wykonywana w trybie wewnętrznym.

§ 3.

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Mgops

Agnieszka Rejchan

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy kliknąc w poniższy link: żywność informacje

 

 

Akcja BEZPIECZNY SENIOR to kampania edukacyjna Fundacji Przyszłość Pokoleń, zwracająca uwagę na problem bezpieczeństwa osób starszych. Są one bowiem z racji swojego wieku, ale także wyobcowania i przede wszystkim – samotności, szczególnie narażone na stanie się ofiarą różnego rodzaju oszustów i naciągaczy.

Kliknij w link, przeczytaj poniższy poradnik i przekaż go seniorom w Twojej okolicy

http://bezpiecznysenior.org/wp-content/uploads/2019/12/poradnik.pdf

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na + 48 222 309 900!

Linia całodobowa, bezpłatna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.

Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości zbudowana została ogólnopolska sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymują ofiary przemocy, szczególnie kobiety i dzieci. Zostały uruchomione ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczących przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki email info@numersos.pl,
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, wsparcie merytoryczne.

Jaką formę pomocy mogą zapewnić osoby pracujące w Fundacji IWO Doradztwo Obywatelskie dla osób pokrzywdzonych? 

 • wsparcie prawne w napisaniu pism, pomoc w przygotowaniu  i złożeniu wniosku,
 • analiza dokumentacji prawnej,
 • wsparcie psychologiczne, psychiatry i terapeuty,
 • pomoc w mediacjach.

Kiedy możesz liczyć na pomoc Linii Pomocy Pokrzywdzonym?

Przemoc domowa - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcia prawnego oraz pomoc w zakresie pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole, edukacji, podręczników lub korepetycji.

Przemoc fizyczna i psychiczna - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia i wsparcie prawne, pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Wypadek samochodowy - wsparcie prawne oraz wsparcie psychologiczne, pomoc w zakupie leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego w powrocie do zdrowia, pomoc w zakresie rehabilitacji.

Kradzież i oszustwo - wsparcie prawne, pomoc w napisaniu pisma, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku, analiza dokumentacji prawnej.

Świadek przestępstwa - po zgłoszeniu się do jednego z ośrodków pomocy – pomoc w radzeniu sobie w tej sytuacji. Jeśli to konieczne pomoc tłumacza języka obcego lub tłumacza języka migowego.

Przestępstwa seksualne - pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, analizie dokumentacji prawnej, niezbędna pomoc materialna.

Inne przestępstwo - pomoc każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony.

Pomoc postpenitencjarna - pomoc w powrocie do normalnego życia poza murami zakładu karnego,  m.in. w znalezieniu schronienia, opłatach kosztów zakwaterowania, wsparcia materialnego. Pomoc  w  poszukiwaniu pracy, opłacie kursów zawodowych.


Pamiętaj! nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię (stalking jest karalny), pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na + 48 222 309 900!

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 120 osób (72 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku powyżej 30 lat , w tym 6 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w tym 60 osób na obszarach objętych programami rewitalizacji oraz 72 osoby zamieszkujące na terenach wiejskich), bez pracy (24 osoby bierne zawodowo i 96 osób bezrobotnych, w tym 34 osób długotrwale bezrobotnych. Projekt realizowany będzie w okresie 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. tworzenie indywidualnego planu działania,
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. staże zawodowe.

 

Projekt skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego - os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Struktura grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne - 80%
 • osoby bierne zawodowo - 20%
 • osoby długotrwale bezrobotne - min. 35%
 • osoby z niepełnosprawnościami - min. 5%
 • osoby o niskich kwalifikacjach - min. 40%
 • kobiety stanowić będą min. 60%
 • uczestnikami projektu będą w co najmniej 60%
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie
 • mieszkańcy obszarów objętych programami rewitalizacji będą stanowili co najmniej 50% uczestników projektu.

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS w Prochowicach osobiście lub telefonicznie tel.76 858 43 87 lub na stronie internetowej  http://gd-partner.com/zaktywizowany-zatrudniony.html

 
1 do 10 z 143