Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja dostępności

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor: Agnieszka Rejchan.
 • E-mail: mgops@mgopsprochowice.pl
 • Telefon: 76 8584387

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Na stronie internetowej dostępne są przełączniki rozmiaru tekstu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest przełącznik kontrastu.
 • Na stronie internetowej dostępny jest syntezator mowy.

Dostępność architektoniczna

Do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, położonych przy ul. Lwowskiej 6  w Prochowicach, w budynku użyteczności publicznej jest dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko w korytarzu budunku. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem oraz wezwania pracownika ośrodka za pomocą dzwonka umieszczonego przy drzwiach na zewnątrz budynku.