Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.
 2. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa o:
 1. „Ośrodku” – należy przez to rozumieć Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy  ul. Armii Czerwonej 6 w Prochowicach.
 2. „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

§ 2

Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z póź. zm.).

 

ROZDZIAŁ II - Zarządzanie

§ 3

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który składa Radzie Miasta i Gminy w Prochowicach coroczne sprawozdanie z działalności.

2. Kompetencje Dyrektora:

 • koordynacja, nadzór i organizowanie pracy podległego zespołu,
 • przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb i środków,
 • planowanie środków finansowych na świadczenia,
 • ocena problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
 • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
 • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,
 • wydawanie decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
 • analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy,
 • przedstawienie Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie gminy potrzeb środowiska lokalnego i świadczonej pomocy,
 • prowadzenie działalności organizatorskiej i administracyjnej służącej realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej,
 • bieżący nadzór i kontrola nad terminowością i prawidłowością załatwianych spraw,
 • zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zawieranie umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz opracowywanie zakresów czynności.

§ 4

 1. Dyrektor określa w drodze zarządzeń istotne sprawy dla organizacji i funkcjonowania Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka odpowiada za realizację zadań, organizację i skuteczność działania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonywanie uchwał Rady Miasta i Gminy.
 3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka współpracują z podmiotami, o których mowa w §  ....  Statut,  

       celem realizacji zadań Ośrodka.

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 5

Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 6

1. Zgodnie ze Statutem i schematem organizacyjnym jednostki, w skład Ośrodka wchodzą następujące sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1/ Dyrektor jednostki,

2/ Główny księgowy,

3/ Pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej,

4/ Podinspektor ds. kadr, BHP, P.Poż.:

 • pracownik gospodarczy

5/ Podinspektor ds. świadczeń,

6/ Sekcja usług opiekuńczych:

 • opiekunki domowe,
 • pielęgniarki psychiatryczne.

7/ Sekcja finansowo - księgowa:

 • kasjer,
 • podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych

8/ Sekcja świadczeń rodzinnych,

9/ Sekcja świadczeń społecznych,

10/ Informatyk*,

11/ Radca prawny*,

/*umowa zlecenie w ramach posiadanych środków/

2. Wykaz sekcji samodzielnych stanowisk oraz ich służbowe podporządkowanie określa Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Sekcja finansowo – księgowa zapewnia pełną obsługę finansowo – księgową Ośrodka, prowadząc rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).
 2. Główny księgowy wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.). 
 3. Do zadań Głównego księgowego należy:
 • prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi  zasadami,
 • kontrola formalno – rachunkowa wszystkich dokumentów,
 • zapewnienia obsługi kasowej Ośrodka,
 • obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • obsługa finansowa środków specjalnych i depozytów,
 • sporządzanie planów finansowych Ośrodka,
 • bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Ośrodka.- Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami,
 • organizowanie i obieg dokumentacji finansowej w ośrodku,
 • opracowywanie analiz, sprawozdań finansowych ośrodka i opracowywanie wniosków na tej podstawie,
 • dekretacja otrzymanych dokumentów,
 • prowadzenie spraw związanych z zasiłkami chorobowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, pogrzebowymi, kompletowanie dokumentacji dotyczącej wniosków rentowych i emerytalnych,
 • obliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz sporządzanie list płac,
 • badanie zgodności formalno-prawnej dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie projektu budżetu ośrodka i nadzór nad jego realizacją,
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

§ 8

 1. Do zadań pracownika socjalnego należy:

1/ rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców gminy Prochowice wymagających pomocy społecznej oraz ewidencjonowanie grup społecznych wymagających pomocy,

2/  świadczenie pracy socjalnej,

3/ udzielanie poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego i rodzinnego,

4/ świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w celu zapobiegania złagodzenia występujących dysfunkcji w szczególności w rodzinach dotkniętych przemocą,

5/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

6/ sporządzanie wywiadów środowiskowych oraz kart informacyjnych,

7/ kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z zakresu zadań własnych gminy w postaci:

 • schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 •  zasiłków okresowych,
 • zasiłków celowych i zasiłków specjalistycznych celowych,
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
 • opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • dożywiania dzieci,
 • sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowania do domów pomocy społecznej,
 • pomocy rzeczowej,
 • pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • innych świadczeń wynikających z rozeznanych potrzeb osoby lub rodziny.

8/ Kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z zakresu zadań zleconych w gminie w postaci:

 • zasiłków stałych,
 • opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w  

         Narodowym Funduszu Zdrowia

 • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną.

9/ Sprawowanie kontroli w zakresie wykorzystania przez świadczeniobiorców  przyznanych środków.

10/ Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

11/ Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w 

        tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

12/ Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o

       wolnych pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

13/ opracowywania wniosków dotyczących problemów socjalnych w rejonie działania,

14/ współpracy z organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów życiowych podopiecznych,

15/ prowadzenia rejestru osób i rodzin patologicznych,

16/ podejmowania działań zmierzających do pozyskania środków w formie rzeczowej dla podopiecznych,

17/ prowadzenia alimentacji świadczeń,

18/ przygotowywania wniosków do DPS dla podopiecznych

Pracownicy socjalni (z zakresu czynności)

 • praca socjalna,
 • dokonywanie analizy i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
 •  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 • realizując zadania pracownik socjalny współpracuje z pracownikami poszczególnych sekcji w ramach jednostki, przestrzega zasad współżycia społecznego,
 • pracownik jest zobowiązany do wykonania czynności nie ujętych w niniejszym zakresie czynności a zleconych przez Kierownika w zakresie dot. prawidłowego funkcjonowania ośrodka w drodze ustaleń wewnętrznych (narady, polecenia służbowego, zarządzenia).

 

§ 9

1. Do zadań Sekcji świadczeń /podinspektora ds. świadczeń/ należy:

 • przekazywanie organom odwoławczym akt spraw osób odwołujących się od decyzji administracyjnych,
 •  sporządzanie decyzji administracyjnych na świadczenia pomocy społecznej z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym i  własnych zadań zleconych gminie,
 • sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości zgodnej z ustawą o statystyce publicznej,
 • obsługa programu do ewidencji podopiecznych Pomost,
 • sporządzanie sprawozdawczości,
 • prowadzenie rejestrów świadczeń,
 • obsługa sekretariatu i centrali telefonicznej,
 • obsługa pozostałych programów, które są niezbędne do prawidłowej pracy systemu komputerowego,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • wydawanie decyzji administracyjnych za pokwitowaniem odbioru.

Podinspektor ds. świadczeń (z zakresu czynności)

1/ prowadzenie rejestrów osób korzystających z pomocy społecznej /na bieżąco/

2/ przygotowanie poczty do wysyłki (decyzje, zawiadomienia, itp.)

3/ udzielanie informacji dotyczącej możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

4/ przygotowanie decyzji dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

5/ rejestrowanie wydawanych decyzji ops.

6/ przygotowanie danych dla potrzeb sprawozdawczości przy wykorzystaniu bazy danych

7/ sporządzanie sprawozdań z udzielonych świadczeń

8/ obsługa oprogramowania komputerowego, a w szczególności:

 • obsługa systemu ewidencji podopiecznych „POMOC”
 • obsługa informacji o podopiecznych – rejestracja, aktualizacja
 •  tworzenie wydruków – decyzje, listy płac, pozostałe zestawienia
 • reorganizacja bazy danych – wg potrzeb, itp.
 •  obsługa pozostałych programów, które są niezbędne do prawidłowej pracy systemu komputerowego,

9/ podinspektor ds. świadczeń jest zobowiązany do wykonywania czynności służbowych nie ujętych w niniejszym zakresie czynności a zaleconych przez Kierownika w zakresie dot. prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

§ 10

1. Do zadań Sekcji Świadczeń Rodzinnych /Referenta ds. świadczeń rodzinnych/ należą w szczególności:

 • ustalanie uprawnień do zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych,
 • sporządzanie i wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń i zaliczek alimentacyjnych,
 • zgłaszanie osób uprawnionych i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego w systemie PŁATNIK,
 • przekazywanie organom odwoławczym akt sprawy osób odwołujących się od decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz o wykorzystanych środkach finansowych,
 • opracowanie planów finansowych na realizację zadań,
 • obsługa programu do ewidencji osób uprawnionych do świadczeń i zaliczek alimentacyjnych,
 • przeprowadzanie wywiadów,
 • współpraca z komornikami, innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Referent ds. świadczeń rodzinnych i  zaliczek alimentacyjnych (z zakresu czynności)

 • wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne,
 • terminowe i zgodne z przepisami załatwianie wniosków,
 •  ustalanie na podstawie wymaganej dokumentacji /ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej/ prawa o świadczeniach rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 • przygotowanie decyzji o przyznawaniu bądź odmowie przyznania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • sporządzanie list do wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń dla osób pobierających zaliczki alimentacyjne,
 • potwierdzanie upoważnień do pobierania świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej,
 • współpraca z DUW w sprawach dot. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz rozliczanie tych środków,
 • terminowe opracowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych,
 • współpraca z komornikami, Urzędem Pracy, Starostą, Prokuraturą oraz innymi organami i instytucjami w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych – zobowiązań finansowych wobec ops,
 •  dokonywanie kwartalnych rozliczeń pomiędzy wypłaconą przez ops zaliczką a wyegzekwowanymi przez komorników świadczeniami alimentacyjnymi i na tej podstawie ustalenie dalszych uprawnień do zaliczki i jej wysokości.

§ 11

1. Do zadań Sekcji usług opiekuńczych należy:

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2. W zakresie swych obowiązków wyznaczony przez dyrektora pracownik zajmuje się organizacją usług opiekuńczych polegającą na:

 • prowadzenie spraw opiekunek domowych i pielęgniarek psychiatrycznych,
 • organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta,
 • planowanie rocznych zadań działalności usługowej w oparciu o rozpoznawane potrzeby przez pracowników socjalnych,
 • nadzór nad pracą opiekunek w podległym rejonie,
 • prowadzenie kontrolnej karty pracy opiekunek,
 • sporządzanie sprawozdań – informacji kwartalnych, półrocznych i rocznych z działalności usługowej,
 • sporządzanie na wniosek dyrektora oceny pisemnej pracy opiekunek domowych będącej podstawą do wnioskowania ustalenia wysokości premii i nagrody,
 • zaopatrywanie opiekunek domowych w środki czystości, odzież roboczą wg karty zaopatrzenia pracownika,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, związanych z działalnością usług opiekuńczych,
 • dokonywanie okresowych analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na usługi
 • sporządzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o przyznanie pomocy usługowej.

Rejon działania pracownika socjalnego obejmuje obszar zamieszkały do 2 tysięcy mieszkańców.

 

Organizator usług opiekuńczych (z zakresu czynności)

1/ organizowanie usług opiekuńczych w domu klienta OPS,

2/ planowanie rocznych zadań w działalności usługowej w oparciu o rozpoznane potrzeby prze pracowników socjalnych,

3/ dokonywanie okresowej /kwartalnej/ oceny realizacji planowanych zadań i przedkładanie jej dyrektorowi,

4/ sporządzanie sprawozdań – informacji kwartalnych, półrocznych i rocznych z działalności usługowej w terminach do 10-ego danego miesiąca,

5/ prowadzanie dokumentacji działalności usługowej tj:

 • rejestru ilości osób objętych usługami świadczonymi przez opiekunki domowe,
 • protokoły z odbytych narad szkoleniowych z opiekunkami domowymi,
 • kontrolki czasu pracy opiekunek domowych,
 • karty świadczeń podopiecznych,
 • wywiady środowiskowe,
 • naliczanie odpłatności za świadczoną pomoc wg. rachunków w terminie do 5-tego danego miesiąca.

6/ ustalanie harmonogramu pracy dla opiekunek domowych, organizowanie zastępstw nieobecnych w pracy opiekunek,

7/ kontrolowanie pracy opiekunek domowych przynajmniej raz w miesiącu,

8/ sporządzanie pisemnej oceny pracy opiekunek domowych będącej podstawą do wnioskowania i ustalania wysokości nagród,

9/ wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ops związanych z działalnością usług opiekuńczych w domu,

10/ dokonywanie wstępnego przeszkolenia z zakresu BHP, omówienie z opiekunką zakres obowiązków dostosowany do potrzeb podopiecznego oraz przedstawić opiekunkę podopiecznemu zapoznając go z zakresem czynności, które będzie wykonywał,

11/ organizator usług opiekuńczych zobowiązany jest przestrzec podopiecznego o przekazywaniu dodatkowych kwot pieniędzy za świadczone usługi przez opiekunkę,

12/ ustalanie harmonogramu pracy dla opiekunek domowych przestrzegając zasady dobrej organizacji pracy tzn. ustalenia kilku podopiecznych w pobliżu ich wzajemnego zamieszkania, organizowania narad z opiekunkami oraz organizowania narad z opiekunkami domowymi raz na kwartał.

13/ przeprowadzenie wywiadów rodzinnych /  w tym alimentacje na terenie miasta i gminy/

14/ wnioskowanie o przyznanie pomocy usługowej w zakresie usług opiekuńczych w tym psychiatrycznych,

15/ współpraca z placówkami służb zdrowia dotyczących rozpoznawania potrzeb w zakresie pomocy usługowej w formie usług opiekuńczych.

Opiekunki domowe (z zakresu czynności)

 • utrzymanie mieszkania podopiecznego w porządku i czystości (wszystkich pomieszczeń), mycie okien 2,3 x w roku, trzepanie dywanów, chodników 2,3 x do roku
 • zakupywanie artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, innych artykułów przemysłowych za pieniądze podopiecznego,
 • załatwianie spraw bieżących np. wezwanie lekarzy, pielęgniarki, zgłoszenie naprawy urządzeń domowych, dostarczenie leków, opłata czynszu itp.
 • przygotowanie posiłków, w tym obiadu lub dostarczenie obiadów z placówek gastronomicznych,
 • pranie bielizny osobistej, ręczników, ścierek oraz odnoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej z pralni,
 • przynoszenie opału i palenie w piecu,
 • przynoszenie wody z zewnątrz i wynoszenie nieczystości,
 • zmian bielizny pościelowej,
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego (mycie osoby niesprawnej fizycznie, prześcielanie łóżka, zmiana bielizny osobistej).
 • karmienie osoby niedołężnej oraz podawanie leków,
 • zgłaszanie potrzeb podopiecznego w zakresie innych form pomocy do organizatorki usług,
 • sprawowanie opieki nad podopiecznym (niedołężnym) w czasie jego wizyty u lekarza.

 

Opiekunka psychiatryczna (z zakresu czynności)

1/ pielęgnacja osoby z zaburzeniami, w tym podawania leków wg wskazań lekarza,

2/ usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie,

3/ rehabilitacja fizyczna wg zaleceń lekarza,

4/ wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno- terapeutyczne,

5/ pomoc mieszkaniowa,

6/ załatwianie spraw bieżących, np.: wezwanie lekarza, pielęgniarki, zgłoszenie naprawy urządzeń domowych, dostarczenie leków, opłata czynszu itp.,

7/ wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego (mycie osoby niepełnosprawnej fizycznej, prześcielenie łóżka, zmiana bielizny osobistej itp.)

8/ zgłoszenie potrzeb podopiecznego w zakresie innych form pomocy do pracownika socjalnego z rejonu,

9/ sprawowanie opieki nad podopiecznymi w czasie jego wizyty u lekarza,

10/  prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej zawierającej:

- nazwę, okres i ilość podawanych leków,

-  formę stosowanej terapii,

- innych czynności i zabiegów.

11/  współpraca z pielęgniarką środowiskową i placówkami służby zdrowia w tym z poradnią zdrowia psychicznego.

§12

1. Uprawnienia i obowiązki Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704)

2.  Do zadań podinspektora ds. kadr, BHP, P.Poż. należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków

wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 •  kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy
 • obsługa organizacyjno – techniczna komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej.
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków Ośrodka.
 • kontrola stanu technicznego pomieszczeń i budynków, planowanie oraz nadzorowanie remontu.
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
 • sporządzanie projektów umów cywilno – prawnych na dostawy, usługi, roboty budowlane, umów zleceń, umów o dzieło,
 • prowadzenie rejestru poleceń i zarządzeń Dyrektora,
 • wyposażenie w środki trwałe i materiały biurowe oraz prowadzenie stosownych ewidencji w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z naprawą sprzętu biurowego i technicznego,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i innymi przepisami z zakresu prawa pracy, w tym:
 • spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dokumentowanie narad i spotkań Dyrektora z pracownikami,
 • opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz aneksów w tym zakresie,
 •  prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie rejestru rachunków,
 •  prowadzenie rejestru pieczątek,
 •  prowadzenie rejestru książeczek ubezpieczeniowych oraz ich wydanie pracownikom,
 • przestrzeganie terminu badań okresowych pracowników,
 • prowadzenie rejestru polecenia wyjazdu służbowego,
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników,
 •  nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu BHP i p. poż. Pracowników ośrodka oraz prowadzenie dokumentacji,
 •  prowadzenie spraw BHP i p. poż.
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Podinspektor ds. kadr, BHP, P. Poż. ( z zakresu czynności)

 • wypłata zasiłków i innych świadczeń pieniężnych na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę / rachunków obcych, list wypłat/
 • pełną odpowiedzialność za dokonywanie operacji kasowych, zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, sprawdzanie podpisów osób zatwierdzających do wypłaty pod względem wiarygodności i zgodności ze złożonymi wzorami podpisów,
 • pobieranie na podstawie czeku gotówkowego środków pieniężnych z banku,
 • wpisywanie na bieżąco i chronologicznie w raporcie kasowym przychodów i rozchodów gotówki,
 • sporządzanie raportów kasowych w zależności od ilości operacji /może obejmować jeden tydzień- dekadę/,
 • przygotowanie decyzji dot. dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum /sporządzanie sprawozdań dot. dożywiania/,
 • współpraca ze szkołami i sołtysami w ramach akcji dożywiania uczniów,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • kontrola czasu pracowników w zakresie punktualnego stawiania się do pracy,
 • prowadzenie rejestru wyjść pracowników w czasie godzin pracy,
 • prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego,
 • przestrzeganie terminu badań okresowych pracowników,
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 • prowadzenie rejestru pieczątek,
 • prowadzenie spraw bhp i p. poż.,
 • wstępne szkolenie pracowników podejmujących prace w ops / bhp i p. poż./.

Pracownik gospodarczy ( z zakresu czynności)

 • znajomość i przestrzeganie przepisów, instrukcji bhp i p. poż. Oraz zakładowego regulaminu pracy,
 • sprzątanie pomieszczeń biurowych:

1/ odkurzanie pomieszczeń biurowych 3 razy w tygodniu,

2/ zmywanie powierzchni codziennie / biura, korytarz, schody/

3/ mycie okien – raz na kwartał,

4/ czyszczenie powierzchni ścian drewnianych – raz na kwartał,

5/ sprzątanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku świetlica, korytarz, schody –raz na tydzień.

 • dbałość o powierzone mienie społeczne oraz prawidłowe i oszczędne jego użytkowanie,
 • po zakończeniu pracy zamykanie drzwi i okien pomieszczeń ops.
 • informowanie Dyrektora OPS o wszelkich uszkodzeniach i awariach powstałych w Ośrodku a stwierdzonych po godzinach pracy Ośrodka,
 •  wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora OPS a dotyczących utrzymania ładu i porządku w OPS,
 • zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków ,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

§13

Do zadań Referenta ds. dodatków mieszkaniowych należy:

- ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych,

 • sporządzania i wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 • przekazywanie organom odwoławczym akt sprawy osób odwołujących się od decyzji administracyjnej,
 • sporządzania sprawozdań z przyznanych dodatków mieszkaniowych i o wykorzystanych środkach finansowych,
 • opracowania planów finansowych na realizację zadań,
 • obsługi programu do ewidencji osób uprawnionych do świadczeń,
 • zgłaszanie pracowników i ich rodzin oraz świadczeniobiorców do ubezpieczeń społecznych w systemie PŁATNIK,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem lub odmową przyznawania dodatku mieszkaniowego,
 • składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych- raz na kwartał,
 • rozliczanie przyznanej dotacji – raz na kwartał.

Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych ( z zakresu czynności)

 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • rozliczanie wniosku oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku,
 • składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z wymogami ustawy,
 • rozliczanie przyznanej dotacji w przyjętych okresach rozliczeniowych,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań,
 • zgłaszanie pracowników i osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych a uprawnionych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • sporządzanie miesięcznych raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych pracowników i osób uprawnionych do ubezpieczeń społecznych i  zdrowotnych,
 • sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach spornych dot. przyznania dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń rodzinnych i w innych przypadkach – uzasadnionych potrzebą interwencji socjalnej,
 • przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego,
 • przestrzeganie okresów przechowywania różnych grup i rodzajów dokumentacji,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie dokumentacji przeterminowanej do zniszczenia,
 •   archiwizowanie dokumentacji aktowej (w tym akt osobowych i dokumentacji placowej),
 • ewidencjonowanie dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej.

§ 14

Do zadań informatyka należy:

1/ Organizacja i zarządzanie systemem informatycznym.

§ 15

Do zadań Radcy Prawnego w zakresie obsługi prawnej Ośrodka w szczególności należy:

- udzielanie porad prawnych,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opiniowanie projektów aktów prawnych,

- opiniowanie projektów umów, decyzji administracyjnych itp.,

- występowanie przed sądem i urzędami,

- udział w postępowaniu administracyjnym o skomplikowanym charakterze,

-  Radca Prawny przygotowuje projekt pozwów o charakterze alimentacyjnym.

 

Rozdział III. Postanowienia końcowe

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku określa Instrukcja Kancelaryjna,
 2. Organizację przyjmowania i rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy wydane na podstawie art. 226 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach 8.00 do 10.00.
 4. Skargi i wnioski rejestruje się w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Sekcje do spraw świadczeń społecznych.
 5. Dla dyrektora zastrzeżone są uprawnienia do:

1/ Podpisywania wystąpień i pism kierowanych do organów samorządu terytorialnego lub innych organów administracji publicznej.

2/ Udzielania odpowiedzi na:

 • wnioski i interpelacje radnych,
 • zalecenia pokontrolne,
 • skargi i wnioski.

3/ Dokonywania czynności prawnych:

 • w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • powodujących zobowiązania finansowe Ośrodka.
 1. Dokumenty przekładane do podpisu Dyrektorowi Ośrodka parafuje pracownik przygotowujący dokumenty.

Jeżeli dokumenty o których mowa w ust. 2, wymagają opinii prawnej, parafuje je także radca prawny.