Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

 „Poprzez profesjonalizm i współpracę dążymy do poprawy jakości życia”

Poprzez profesjonalizm w załatwianiu spraw w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje samorząd, partnerstwo z wnioskodawcami, urzędami i organizacjami, aktywizację poprzez upowszechnianie aktywnej integracji, satysfakcję pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom ich wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, kształtowanie postaw sprzyjających zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej; Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Prochowic i wzrostu jakości ich życia.

Realizacja misji przekłada się na urzeczywistnianie następujących celów:

  • kreowanie lokalnej polityki społecznej;
  • zatrudnianie w MGOPS pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz doskonalenie systemu zarządzania wiedzą m.in. poprzez stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników, prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom ich wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań wnioskodawców;
  • indywidualne podejście do problemów i potrzeb klientów oraz tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z klientem;
  • aktywizację klientów Ośrodka poprzez realizację projektów aktywnej integracji;
  • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań;
  • sprawną obsługę świadczeniobiorców przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw, sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  • doskonalenie organizacji pracy, w tym rozwój bazy lokalowo-technicznej umożliwiającej realizację wszystkich standardów pracy, a także optymalne zarządzanie i efektywne wykorzystywanie infrastruktury technicznej oraz dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie;
  • monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłym ich doskonaleniu, celem zwiększenia poziomu zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Ośrodek;
  • wykonywanie zadań Ośrodka wynikających z właściwej realizacji stosownych ustaw z właściwym wykorzystaniem środków publicznych oraz pozyskiwanie z zewnątrz środków na ich realizację;
  • prowadzenie działalności informacyjnej połączonej z promowaniem swoich przedsięwzięć na zewnątrz z uwypuklaniem pozamaterialnych form pomocy oraz pracy z grupami i środowiskiem.