Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice

Szukaj w tym dziale:

UCHWAŁA NR LIII/244/2010 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prochowicach

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm), art. 11 ust. 2, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta i Gminy w Prochowicach uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest miejsko-gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Prochowicach Nr X/47/90 z dnia 23 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

§ 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r.Nr 115,poz.728 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1240),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458),

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.)

7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1,poz.7 z późn. zm.)

8) uchwaly z dnia Nr X/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Prochowice w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9) innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej

§ 3.

1) Ośrodek ma siedzibę w Prochowicach.

2) Terenem działania Ośrodka jest Miasto i teren Gminy Prochowice.

Rozdział 2
Cel i przedmiot działania.

§ 4.

1) Ośrodek utworzony jest w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2) Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:

a) analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

b) zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin poprzez przyznawanie i wypłatę przewidzianych w ustawie świadczeń,

c) podejmuje działania mające na celu doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem,

d) prowadzi dzialalność zmierzającą do aktywizowania środowiska lokalnego w tym również instytucji i organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku niesienia pomocy osobom potrzebującym,

e) prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami organizacyjnymi i finansowymi między innymi pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

3) Ośrodek Pomocy wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

4) Ośrodek Pomocy realizując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.

5) Ośrodek Pomocy opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiazywania problemów społecznych.

6) Nadzór merytoryczny nad jakością działania Ośrodka Pomocy sprawuje Wojewoda.

7) Ponadto Ośrodek realizuje programy mające na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w tym projekty systemowe i konkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 5. Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz w naturze w zakresie określonym w ustawie o pomocy społecznej w szczególności w formie;

a) zasiłków,

b) opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

c) pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się,

d) dożywiania,

e) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej,

f) udzielenie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionych,

g) kierowania osób potrzebujących do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności,

h) sprawienia pogrzebu, w tym osobie bezdomnej,

i) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

j) przyznawanie świadczeń wynikających z programów pomocy bądź innych ustaw,

k) udzielania niezbędnego wsparcia cudzoziemcom,

l) wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

m) udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

2) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym, dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

3) Przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

4) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5) Załatwianie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6) Ośrodek udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym mającym ograniczone możliwości poruszania się i komunikowania się z otoczeniem w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem, między innymi poprzez pomoc w likwidacji barier architektonicznych i psychologicznych.

7) Ośrodek kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 6. Ośrodek współpracuje w zakresie zadań pomocy społecznej z:

1) gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

2) powiatem i jego jednostkami organizacyjnymi,

3) ośrodkami pomocy społecznej,

4) sądami rodzinnymi,prokuraturą,policją,

5) Kościołem katolickimi innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi,

6) fundacjami, stowarzyszeniami,

7) pracowdawcami,

8) innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1) Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który samodzielnie kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

2) Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.

3) Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.

4) Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zleconych zadań oraz zadań własnych Miasta i Gminy Prochowice.

5) Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.

6) Dyrektor ustala przepisy wewnętrzne Ośrodka w postaci zarządzeń.

§ 8. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy dla podlegających pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, zatrudnia i zwalnia pracowników oraz podejmuje jednoosobowo decyzje we wszystkich sprawach pracowniczych.

§ 9. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, wewnętizny podział zadań pracowników określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 11.

1) Celem kompleksowego rozwiązywania złożonych problemów podopiecznych Ośrodka, Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe, oraz zespoły interdyscyplinarne.

2) Skład zespołu, cele i jego kompetencje określa Dyrektor w stosownym zarządzeniu.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 12. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu Miasta i Gminy na zadania własne gminy,

2) z dotacji wojewody na zadania zlecone gminie,

3) ze spadków, zapisów i darowizn,

4) z innych źródeł.

§ 13.

1) Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla tych jednostek. 

2) Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

3) Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.

§ 14. Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego mu mienia.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15.

1) Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

2) Traci moc Uchwała Nr XL1/28312002 Rady Miasta i Gminy Prochowiec z dnia 12 września 2002r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, oraz uchwały ją zmieniające: Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr XIX/85/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr IX./49/2007 z dnia 22 czerwca 2007r. Uchwała Rady Miasta i Gminy Nr XXVIII/155/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

§ 16. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
mgr Alicja Sielicka